Lugar ng konsultation para sa mga dayuhan

Lugar ng konsultation para sa mga dayuhan

Lugar ng konsultation para sa mga dayuhan

Proyekto ng Kimitsu International Exchange Society Association para sa lahat ng mga pangunahing pangangailangan na bibigyan ng kasagutan.

Layunin ng lugar na pagtatanungan para sa mga dayuhan:

Kami ay nakahandang tumulong sa mga dayuhang naninirahan sa Kimitsu City sa abot ng aming makakaya. Hinahangad namin ang kaligtasan, tahimik at payapang kapaligiran at pagbibigay ng suporta sa mga problema sa pamumuhay.

Ipapaliwanag din namin ang tungkol sa tamang pamamaraan sa pag papa-laki ng mga bata.

Ang nga tagapayo ay taos pusong tatanggapin ang ano mang “Mail” sa iba’t-ibang wika,

Outline

Petsa

Tuwing ika-tatlong Biyarnes ng buwan,

(siyasatin ang ”KIES” calendar dahil ito ay sarado tuwing national holidays)

Oras Mula 1:00 – 4:00 ng hapon
Lugar Kimitsu International Exchange Society office
Bayad Walang bayad
Mga tagapayo Mga boluntaryong tauhan ng “KIES”.
Dagdag na inpormasyon

Maaaring piliin ó hindi:

Kung ang pamamaraang ito ay nindi angkop ó naaayon sa petsang nakasulat sa “KIES application form”, gamitin ito at ibigay ó isulat ang kombinyenteng petsa para sa inyo.

Uunawain namin ang inyong situwasyon subalit dapat itong ipadala, limang araw bago sa pinili ninyong petsa sa dahilang dapat kaming magkaroon ng sapat na panahon sa pagpili ng angkop na tagapayo para sa inyong problema.

Magbigay ng ilang petsang nais ninyo, upang kami rin ay makapili ng petsang kumbenyente para sa inyo atsa amin, subalit ang oras ay mula sa 10:00 ng umaga hanggang 20:00 ng tanghali lamang.

“Reservation Form” mula sa “Home Page” para sa mga dayuhan

Uri ng problema tungkol sa:
Mga detalye ng mga humihingi mg tulong ó payo

Nais na petsa at oras ng konsultation

Unang pinili
Pangalawang pinili
Ikatlong pinili
Detalyatungkol sa aplikante
Pangalan
Lugar ng tirahan
Numero ng telepono
Mail address

Makakamit ang kasagutan sa loob ng tatlong araw.

Isulat ang sagot sa mga patlang